top of page

A LOGÓRA KATTINTVA VISSZATÉRHET A KEZDŐOLDALRA!

Adatkezelési szabályzat

"COOKIE"-k használatáról

Mi a cookie (süti) ?

A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik rengeteg funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek és megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Röviden: fokozzák a felhasználói élményt.

A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása:

Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

 

Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.

 

Tiltási beállítási lehetőségek a legnépszerű böngészőkben:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Safari

A sütik főbb fajtái:

A munkamenet süti (session cookie) egy olyan típusa a sütiknek, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A süti tartalma általában csak egy 20-30 kvázi-véletlen alfanumerikus karakterből álló szöveg.

A hirdetési és böngészést támogató sütik olyan sütik, amik a látogató honlapon tett böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzottabb és testre szabottabb ajánlatok felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt a böngészés folyamán.  A süti tartalma a munkamenet sütiknél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják.

Sütik a hsckft.net honlapján:

Az honlapunkat az amerikai Google Inc. szintén amerikai weblap szolgáltató partnere üzemelteti.

Google remarketing:

A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küldünk számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja a honlaphoz kapcsolódó kiegészítő Google aplikáció.

A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, egyes esetekben ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jeleníthetnek meg az érintettnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google cookie-jait,

illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Bevezető

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig szabályzatunkat!

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) fogalmaival. (A törvény Nemzeti Jogszabálytár változta: elérhető itt )

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

 

Az alábbi domain neven érhető el a HSC Kft. weboldala:

www.hsckft.net

1.

Adatkezelők megnevezése

 

1.1. 
Adatkezelő (1) megnevezése: HSC Kft. (felelős ügyvezető: Berente Attila) Cg.j. szám: 13-09-189336
Adatkezelő (1) székhelye: 2030 Érd, Duna utca 35. szám

Adatkezelő (1) e-mail elérhetőségei:
általános kapcsolati e-mail elérhetőségek: info@hsckft.com   info@hsckft.net  contact@hsckft.net
állással kapcsoltos e-mail elérhetőség: hr@hsckft.net

Az adatkezelés technikai hátterét a HSC kft. megbízásából a Google Inc. (adatkezelő 2) amerikai partnere biztosítja (adatkezelő 3), a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetésével. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják azt, hogy a Google Inc. és kapcsolódó partner cégei felé, az adattartalom továbbításra kerül. (Az ilyen irányú adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás, mivel a HSC Kft. nem rendelkezik önálló tárhellyel, vagy önálló szerverrel.)

1.2.

Adatkezelő (2) megnevezése: Google Inc. (G-Suite Group)
Adatkezelő (2) székhelye: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 (USA)
Adatkezelő (2) elérhetősége: info@google.com     
Részletes adatvédelmi szabályzatuk és egyéb tájékoztatásuk: https://policies.google.com/privacy
1.3.
Adatkezelő (3) megnevezése: Google Inc. Official Partners
Adatkezelő (3) székhelye: California (USA)
Adatkezelő (3) elérhetősége: info@google.com (változó)
 
 
2.
Adatkezelés
2.1.
Ajánlatkérő űrlap (illetőleg egyéb elektronikus módon, pl. emailben tett, vagy kért ajánlatkérés) illetőleg a kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés:
Az Adatkezelők honlapján lehetősége van a látogatónak az Adatkezelőkkel történő a kapcsolatfelvételre   (például ajánlatkérés, felvételre jelentkezés céljából).
Egy űrlap (form) kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat.
Az adatok elküldése előtt a kitöltendő űrlapon azonban az Adatkezelők felhívják a figyelmet adatkezelési szabályokra, melyet az Érintett Felhasználó a weboldal használatával elfogadott.
Az ajánlatkérő űrlapon megadott adatok és csatolmányként feltöltött anyagokat a weboldalhoz kapcsolódó Google Inc. webhosting partnerének szervere (USA) tárolja egyéb értesítés, illetőleg kifejezett kérés hiányában az automatikus törlésük idejéig, de maximum 1 évig (12 hónapig).
Az adatkezelés célja: az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel biztosítása leginkább kölcsönös információcsere érdekében.
A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, település, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege, esetlegesen csatolt anyag.
Az adatkezelés jogalapja: az [Infotv.]szerinti Érintett hozzájárulása. ( Infotv: 
elérhető itt )
Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, illetőleg a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig).
Az adattárolás módja:
elektronikus.
2.2.
Állásra Jelentkezési Űrlap, valamint az Állásajánlatokra Jelentkezés (illetőleg egyéb elektronikus módon, pl. emailben történő jelentkezés) adatkezelése:
Az Adatkezelők honlapján lehetősége van a látogatónak az Adatkezelőkkel történő a kapcsolatfelvételre állásra jelentkezés céljából is. Egy űrlap (form) kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat.
Az adatok elküldése előtt a kitöltendő űrlapon azonban az Adatkezelők felhívják a figyelmet adatkezelési szabályokra, melyet az Érintett Felhasználó a weboldal használatával elfogadott.
Az állásokra történő jelentkezés során megadott személyes- és egyéb adatok és csatolmányként feltöltött anyagokat a weboldalhoz kapcsolódó Google Inc. webhosting üzleti partnerének (G Suite Group) szervere (USA) tárolja egyéb értesítés, illetőleg kifejezett kérés hiányában az automatikus törlésük idejéig, de maximum 2 évig (24 hónapig).
Az adatkezelés célja: az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel biztosítása, illetőleg a Felhasználó, Érintett, vagy Érdeklődő munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, település, kapcsolatfelvétel tárgya (állásra jelentkezés) üzenet szövege, esetlegesen csatolt önéletrajz.
Az adatkezelés jogalapja: az [Infotv.]szerinti Érintett hozzájárulása. ( Infotv: elérhető itt )
Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 12 hónapig, illetőleg a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig). A tároslási időt a HSC kft (adatkezelő 1) a a Google rendszerében (adatkezelő 2) automatikus törlésre állította a megadott határidőre.
Az adattárolás módja: elektronikus.
A toborzással, álláshirdetésre jelentkezéssel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez, személyes adatok megadása szükséges. Ezen személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, illetőleg  valamint egyes esetében önéletrajz. Ezen személyes adatokat HSC kft honlapja gyűjti és továbbítja az adott hirdetés kezeléséért felelős adatkezelőnek. A társaság minden területi egységének adatkezelője van, akik az adatkezelésre @hsckft.com vagy @hsckft.net email címet használnak, ahova a továbbításra kerülnek a honlap űrlapján jelentkezők a megadott személyes adatokkal. Az adatfeldolgozók más részére nem továbbítják, nem adják át ezen információkat. Emailben történő jelentkezés esetén, kifejezett írásos kérés hiányában, a jelentkezők adatát - egy későbbi álláslehetőség lehetősége miatt - tovább (maximum 12 hónapig) megőrizzük.
Fontos közlemény! A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) az Adatkezelőnél (a megadott elérhetőségeken, kapcsolatoknál), illetve közvetlenül az álláshirdetésben megadott elérhetőségen terjeszthető elő.
 

2.3.

Hírlevéllel kapcsoltos adatkezelés (direkt marketing célú adatkezelés, hírlevélküldés):

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és termékekről elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a a meghatározott személyes adatait adja át kezelésre.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, település, kapcsolatfelvétel illetőleg érdeklődés tárgya, 

Az adatkezelés jogalapja: az [Infotv.] szerinti Érintett hozzájárulása.   ( Infotv: elérhető itt )

Az adattárolás határideje: az Érintett általi visszavonási (leiratkozási) kérelemig
Az adattárolás módja: elektronikus

Hírlevél feliratkozási feltételek és tudnivalók:
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek - jogszbályi felhatalmazást kivéve - nem adjuk át, a feliratkozási adatok bármikor kérésre módosíthatóak, illetve a feliratkozáskérésre bármikor megszüntethető. Az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelőktől elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak. A tájékoztatók vegyes (magyar / angol)  nyelven és vállalkozásoknak, cégeknek készül, ezért az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím elsősorban vállalkozási célú, illetőleg használatú. 
Az Érintettek kizárólag saját személyes, főként céges, vállalkozási használatú e-mail címüket adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelők nem ellenőrzik az adatközlő Érintett által megadott adatok valódiságát, az adatközlők felelőssége az adatok a fenti szabályok szerinti megadása. Az Adatkezelők azonban fenntartják a jogot, hogy törölje a címlistából azokat feliratkozó Érintetteket, akik a fent leírt szabályoktól igazolhatóan vagy vélhetően eltértek, illetőleg rosszindulatú, félrevezető szándék alapján, vagy egyértelműen jogsértő módon tevékenykednek.
 

Fontos közlemény! A HSC Kft.  tájékoztatókban, egyéb anyagokban  vagy ahhoz bármilyen mellékelt vagy letölthető, digitális formátumú anyagaiban szereplő minden információ és képi anyag jogvédett, azokat tömegesen felhasználni, továbbítani, publikálni kizárólag a HSC Kft. előzetes hozzájárulásával lehet. Részletek: jogi nyilatkozatban.

2.4.
HSC Kft. felvételt nyert munkavállalóihoz kapcsolódó adatkezelés: 
 
A felvételt nyert jelentkezők munkavállalói státuszba kerülnek, személyes adataik kezelését ezt követően főleg a Munkatörvény könyve, illetőleg az irányadó NAV rendelkezések határozzák meg (bejelentési kötelezettséghez, járulékfizetéshez szükséges adatok, dolgozói nyilvántartás stb.)
Tekintettel a fentiekre külön szabályok szerint történik a kezelés, a hr és a gazdasági csoport feljogosított dolgozóin keresztül, akiket titoktartás és munkaköri szabályozás köt az érintettek személyes adatainak védelmével kapcsoltosan. A dolgozók, munkavállalók személyes adatainak megismerésére jogsultak köre: vezető beosztású személyeken túlmenően az adatkezelésekre feljogosított hr és pénzügyi (könyvelő) munkatárs.

 

3.

Az adatkezelés  jogi háttere és tartama

3.1.

Információ a "jogalapról":

 

Az adatkezelésre a www.hsckft.net internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) - közismertebb nevén EU-LEX GDPR - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) jelentősebb változást írt elő az EU tagállamainak, így hazai Infotv. rendelkezései is változtak. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, űrlapkitöltéssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. 

3.2. 

A HSC Kft. által folytatott adatkezelések célja és tartama:

A konkrét célok az érintett területeknél részletesen kifejtésre, meghatározásra kerültek.

Ezeken túlmenően a HSC Kft. adatkezelési célja még:

-a szolgáltatás hatékonyságának fokozása,

-regisztrált felhasználók azonosítása és kiszolgálása, támogatása,

-a szolgáltatás(ok) használatával kapcsolatban felmerült viták, vitás esetek rendezése,

-felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók, illetőleg egyéb érdeklődők részére a szolgáltatás működésével, vagy más információval kapcsolatosan,

(például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),

-működési problémák, zavarok elhárítása,

-és nem utolsó sorban közvetlen üzletszerzés.

(Ez utóbbit kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig tart.)

Adatkezelő(k) szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, blog értesítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések, illetve azokban bármilyen digitálisan elhelyezett melléklet vagy letölthető fájl (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben az Érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzenetek fogadásához, a hírlevélre történő feliratkozáskor egyidejűleg kifejezetten hozzájárul. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Eseti cég tájékoztatók - amely általános tartalmúak - kuüldése elektronikus vállalkozási emailcímekre megvalósulhat, tájékoztatási célból.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés célja során, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának  időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Felhasználóra / Érintettre  vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó / Érintett  nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

4.

Adattovábbítások, "harmadik" személyek adatkezelései:
Az üzemeltetők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltetők kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

  • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltetők jogosultak felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltetők adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztethetik. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

  • Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

  • Az üzemeltetők együttműködnek a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel (nyomozó hatóságok, ügyészségek, bíróságok, egyéb) a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5.

Adatbiztonsági szabályok:

Adatkezelők az iparági standardoknak megfelelő, célszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítanak ennek biztosítására. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó / érintett személy ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltetők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

Fontos közlemény! A HSC Kft.  a Felhasználó, vagy Érintett megtévesztésével - akár bűncselekmény elkövetése útján  is - megszerzett adatokkal történő visszaélések miatt semmilyen felelősséget nem vállal.

6.

Felhasználók, érintettek jogai:

6.1.

Kérelem, tájékoztatás kérés:

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@hsckft.net e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2030 Érd Duna u. 35. szám mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban (illetőleg a Felhasználó által kért módon) válaszol.


6.2.

Adat helyesbítési kérelem:
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a fenti email címen, vagy postai címen. Mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést mielőbb elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről értesíti értesíti a Felhasználót írásban, vagy egyéb igényelt módon.

 

6.3.
Törlési, zárolási kérelem:
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Ez kérhető e-mailben az info@hsckft.net e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2030 Érd Duna u. 35. szám. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a kapcsolódó tárhelyszolgáltatás nyilvántartásából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Amennyiben a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybe vett weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 

6.4.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
-amennyiben (ha) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adattovábbítás esetén (pl. hatóság felé);
-amennyiben (ha) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik (és ezzel a Felhasználó nem ért egyet,)
-a törvényben meghatározott egyéb esetekben 
( Infotv: elérhető itt )

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Részletesebben: amennyiben adatbirtokos tiltakozással kíván élni, azt kérelemben kell jeleznie adatkezelő felé, aki a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül azt megvizsgálja, annak megalapozottságáról érdemben dönt, s döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, ezzel egyidejűleg a tiltakozásról, továbbá megtett avagy tenni kívánt intézkedéseiről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. (Infotv. 21. § (2)- (3) bek.).

 

A Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
-Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

-az eljárás lefolytatására illetékes bíróság (PKKB) előtt érvényesítheti jogait.

7.

Jogorvoslat, panaszkezelés:

Az érintett vélt, vagy jogos igényével kapcsolatosan az ügyvezető részére címzett kérelemmel élhet, melyet 1. pontban írt címekre tudja eljuttatni, vagy használja 

elektronikus panaszkönyvünket, ammenyiben elfogadja, hogy ebben az esetben is személyes adat kezelés történik.

Panasz tárgyánál kérjük megadni, hogy szolgáltatással kapcsolatban, illetve munkavégzéssel kapcsolatban tesz panaszt, vagy egyéb jellegű (pl. kezelési, tájékoztatási) probléma  miatt. ​Továbbá kérjük panaszában szíveskedjen utalni - amennyiben lehetséges - a panaszt előidéző szervezeti egységre.

A panaszt minden esetben az ügyvezető bírálja el, az általa kijelölt - a panasz tárgyában szereplő szerevezeti egységtől független - vezető munkatárs kivizsgálását követően.

Panaszát levélben, vagy elektronikus úton tett írásbeli formán kívül, telefonos elérhetőségen keresztül hivatali munkanapokon 10.00 óra és 15.00 óra között szóban is közölheti Partnereink ezt bármilyen választott formában bármikor megtehetik! A megtett panaszt követően a lehető legrövidebb időn belül (maximum 30 napon) a kivizsgálásról, annak eredményéről az Ön által kért módon tájékoztatjuk. 

Központi panaszkezelés: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Panaszkezelésünk alapelvei:

- igazságosság,

- gyorsaság,

- diszkréció,

- törvényesség,

- ügyfélközpontúság.

8.

Egyéb:

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon önkéntesen nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt, vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint (konkrétan) beazonosítható lenne.  A legszűkebb adattartalom, ami ilyen esetben felmerülhet, az "ország", ahonnan a Felhasználó belépett a weblapra. Az "ország" adat, nem személyes adat.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google rendszerén keresztül történik. Az Adatkezelő – hasonlóan más szolgáltatókhoz, vállalkozásokhoz– kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Más szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa, javítsa és fokozza. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb oldalak, témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére bemutasson, illetve összesítve, kizárólag anonim módon felhasználja. (Anonim mód = számértékek, pl. napi "1234" látogató).

Fontos közlemény! A HSC Kft.  a GOOGLE, illetőleg kapcsolódó egységei (Inc., G-Suite, AdWords, Analytics stb.) tevékenységért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben nem bízik a GOOGLE szolgáltatásaiban, vagy negatív tapasztalata van velük kapcsolatban, kérem fejezze be a weblap böngészését és hagyja el weboldalunkat, mivel ez a honlap (mint ahogy igen sok vállalkozás, cég is) GOOGLE szolgáltatásokon alapul. Megértésüket köszönjük!

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő(k) a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait, a korábbiakban a COOKIE-k használatánál írt részben kifejtettek szerint.

A HSC Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe és ezzel egy időben a Szabályzat módosítására intézkedik.

Fontos közlemény! A weboldal (ezen szabályzat is!) olyan kapcsolódási pontokat (ún. "linkek", "hyperlinkeket") tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira (pl, njt.hu - Nemzeti Jogszabálytár) vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a HSC Kft. nem vállal felelősséget. A HSC Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért sem, melyekről, illetve melyekre linkek mutatnak a HSC Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

Fontos közlemény! Az Adatkezelő (1) fenntartják a jogot, hogy jelen szabályzatot a Felhasználok a weboldal ezen felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához ismételten el kell fogadnia a módosításokat, a weboldalon biztosított módon.

2018. február 24.

HSC Kft.

bottom of page